Styret

Finansieringen av borettslagets drifts- og finans

Av Advokat Finn Stormfelt, NBBL

Felleskostnadene i borettslaget skal deles mellom andelseierne etter en fordelingsnøkkel som er fastsatt i ervervs- og finansieringsplanen.

Andelseierne må hver måned betale sin andel av felleskostnadene. Borettslagets felleskostnader får derfor stor betydning for andelseiernes privatøkonomi.

Rentene. Når borettslaget er nytt vil rentene på felleslånet være svært viktig for hvor store de månedlige felleskostnadene blir. Dersom for eksempel andel fellesgjeld for en bolig er på kr 2 mill. vil en renteøkning på en prosent utgjøre en årlig merkostnad på brutto kr 20 000,-. Dersom renten går opp 3 % p.a. vil de årlige rentekostnadene stige med kr
60 000,-, noe som utgjør kr 5 000,- pr måned.

Avdragene. Borettslagets felleslån skal nedbetales. Nedbetalingstiden kan være forskjellig fra lån til lån, og det vil for nye lag normalt også være en avdragsfri periode. Lånet kan enten være et annuitetslån eller et serielån. Den som kjøper en bolig må sjekke med megleren eller selgeren hva de månedlige avdragene vil bli pr. måned når den avdragsfrie perioden er over. For en kjøper er det viktig at han har økonomi til å kunne betale felleskostnadene, også etter at borettslaget har begynt å betale avdrag.

Tomten. Borettslagets tomt kan være eiet eller festet. Dersom borettslagets tomt er festet er det viktig å sjekke hva festeavgiften for borettslaget utgjør pr år. Det er videre viktig å sjekke når festeavgiften skal reguleres neste gang og hvordan denne skal reguleres. Borettslaget festeavgift er også en kostnad den enkelte andelseieren må være med på å dekke over de månedlige felleskostnadene.

Vedlikehold. Etter hvert som borettslaget blir eldre vil kostnadene til vedlikehold ofte øke. Borettslaget kan ha spart penger til vedlikehold, men oftest tar borettslaget opp lån for å finansiere vedlikehold og oppgraderinger.

Sikringsordninger. Det finnes ulike sikringsordninger for felleskostnader. Hensikten med disse er å sikre borettslaget mot andelseiernes manglende betaling av felleskostnadene.
Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond er en slik ordning. Dersom borettslaget er med i en slik ordning vil den som kjøper en bolig normalt være sikret mot at felleskostnadene vil øke fordi andre andelseiere ikke kan betale sine månedlige felleskostnader.