Å bo hos oss

Parkering for forflytningshemmede

Skåreråsen 2 brl – har lagt til rette for parkering med kort for forflytningshemmede utstedt av kommunen


Borettslaget har opprettet noen få plasser for parkering med HC-kort.
Plassen betales som for  ekstraplass, eller bruker kan gi styret disposisjonsrett til den faste parkeringsplassen  så lenge bruker har plass ved oppgangen.
Parkering for forflytningshemmede skal skje med minst mulig sjenanse for øvrige beboere og det skal være mulig for alle å kunne kjøre frem til inngangsdøren.

 • Styret har et begrenset handlingsrom når det gjelder omdisponering av parkeringsplasser eid av andelseierne, ettersom en slik omdisponering vil krenke den enkelte andelseiers eiendomsrett med mindre den er basert på avtale med den det gjelder.

  Borettslaget kan ikke pålegges å opparbeide en parkeringsplass på fellesarealet ut fra lovens forbud mot indirekte diskriminering, så lenge det medfører et inngrep i de andre andelseiernes eiendomsrett.

(Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven:
Universell utforming etter lovens §9 gjelder ikke for borettslag)

 • Dersom det må opparbeides plass på fellesområder uten om de arealer som i dag er asfaltert er dette en sak som skal avgjøres av generalforsamlingen. Fellesområdet tilhører alle andelseiere og ingen enkelt andelseier kan kreve plass til sin bil.

Før beliggenhet av plass bestemmes må det derfor vurderes:

 • Kan utrykningskjøretøy komme frem til døren?
 • Er det mulig å kjøre frem til døren for av- og pålessing for beboere og leverandører?
 • Er det mulig å foreta normal snøbrøyting? (vaktmester må med på befaring)
 • Plasseringen må ikke komme i konflikt med de øvrige andelseiernes eiendoms- og  bruksrett til fellesarealene 
 • Parkering forbudt for biler over 5 meter

Tilrettelegging / kostnad:

 • Borettslaget betaler bare for skilting og eventuell oppmaling på asfalt.
 • Kortet kan ikke brukes av andre enn kortinnehaveren 
 • Misbruk kan føre til at plassen fjernes og beboer må bruke den plassen som andelen betaler for på  en av parkeringsplassene 
 • Skåreråsen 2 brl er ikke bygget med livsløpsstandard. Det er altså ikke lagt til rette for at det kan/skal opprettes parkeringsplasser inne på boområdet og det er ikke noen selvfølgelighet at plass kan opprettes ved eller i nærheten av oppgangen 

Disse retningslinjer er vedtatt av styret 03.02.2014 og sist revidert oktober 2020 

Besøkende  med HC-kort som har behov for parkering  i nærheten av inngangene  - må alltid innhente dispensasjon fra styret.