Å bo hos oss

Brannvern i Skåreråsen II borettslag

Lær hva du skal gjøre dersom det brenner


Norsk Brannvern  gjennomfører  kontroll  hver år i januar.

Det blir delt ut brev til alle  om evt feil  som blir registrert på kontrollrunden. Det er andelseier som har ansvar for at røykvarsler og pulverslokker fungerer.

- dessverre er det nok mange som tar for lett på egen sikkerhet - se denne filmen  

 https://www.youtube.com/watch?v=tZFAkzAS1Dw   her kan du også se hvordan du skal bruke pulverslukkeren, hvordan du slukker en frityrbrann og mye annet ...............

Se igjennom videoen og lær !!

BRANNVERN PÅ MANGE SPRÅK les her


Vi har avtale med Norsk Branvern som hvert år foretar kontroll i alle leiligheter og i fellesarealer 

Avtalens omfang og formål  (utdrag)

Avtalen innebærer at Norsk Brannvern skal utføre vedlikehold på Eierens håndslukkere iht NS3910, samt kontroll og funksjonstest av brannslanger ihht NS-EN671-3. Avalen innebærer også fysisk bytte av batterier i røykvarslere (9V) og ettersyn av brannvarslingsanlegg, rens, samt kontroll av røykvarslere. Avtalen omfatter også eventuelle fellesområder.

Beboerne får i tillegg årlig teoretisk rådgiving på bruk av slukkeutstyr, rutiner ved rømning, brannalarm etc. Norsk Brannvern står også til disposisjon med rådgiving på områder som gjeldder brannsikringstiltak så som type slokkere, plassering, sikkerhetsskilting, forskrifter, lovverk mv.


2013
Brannvern i borettslag er en del av borettslagets HMS (helse, miljø og sikkerhetslovgivning) arbeid. Det er i forskrift om internkontroll vi finner bestemmelser om systematisk HMS i virksomheter. Boligeieformer hvor flere mennesker eier noe sammen, faller inn under begrepet virksomhet.

I borettslag er det styret som, på vegne av beboerne, skal påse at krav i, eller i medhold av lov eller forskrifter overholdes.

Informasjon om hvordan Skåreråsen II borettslag gjennomfører og systematiserer dette arbeidet finner du på borettslagets hjemmesider.

Brannvernutsyr:

Styrets ansvar:

Styret har ansvaret for at hver andelsleilighet har et brannslukkingsapparat og minimum en røykvarsler. Apparatene skal hvert 5 år skiftes ut eller trykk og etterfylles av godkjentverksted/brannvernfirma. 

Andelseiernes ansvar:

Andelseierne har ansvar for å montere røykvarsleren. Disse skal henge i taket, minst 50 cm fra vegg. Beboeren må påse at brannslukkingsapparatet er i henhold til anvisning merket på apparatet. Dette gjøres ved å snu apparatet opp ned samt riste det lett. Det bør gjøres en gang hver 6 måned. Røykvarslerne må kontrolleres jevnlig helst en gang pr måned. Dette gjøres ved å trykke inne testknappen samtidig som du blåser røyk fra fyrstikk eller stearinlys mot varsleren.

Brannslanger:

Hver av borettslagets boligblokker er utstyrt med brannslanger. Hver oppgang har to brannslanger.

Utskifting av brannvernutstyr.

Styret kjøpte inn og delte ut nye brannslukkingsapparater våren 2013.  Hver andelseier fikk en ny røykvarsler. Det var også anledning til, for kr.175,-, å kjøpe to stk seriekoblede røykvarslere.

Firmaet Fire safe a/s leverte utstyret til borettslaget.

Styret fant det mest hensiktsmessig å kjøpe nye brannslukkere i stede for å levere inn apparatene til etterfylling og test hos et brannvernfirma.

Hvem leverer og kontrollerer brannvernutstyr:

Det finnes på landsbasis en rekke firma som kontrollerer og selger brannvernutstyr til private, bedrifter og borettslag. Disse finner du på gulesider.

Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som gir rådgiving, opplæring og sertifisering innenfor brannvernarbeid.  På deres internettside finnes en leverandørguide over firma som leverer brannvernutstyr og tjenester innen feltet.

Gørild Karlsen
Nov- 2013
 


Brannvern 2009/2010

Sikring av kjellerrom

Brannvern er et felles ansvar for alle beboere i borettslaget. Kjellerbodene og fellesrommene i tilknytning til disse er alles ansvar. Det har gjentatte ganger vært påpekt fra styret gjennom forskjellige informasjonsskriv på oppslagstavlene i hver oppgang, infobrev og på hjemmesidene til borettslaget at disse rommene ikke er oppbevaringsplass før søppel.  Kjellerrommene kan være potensielle brannbomber. Brenner det er det av avgjørende betydning i forhold til brannslukning og brannspredning av fellesrommene ikke er fulle av igjen satte møbler, oppussingsavfall eller søppel. Borettslaget er pliktig til å holde kjellerrommene tilgjengelig. Brenner det må brannmannskapet ha lett tilgjengelighet for slukning.

Nedre Romerike Brann - og redningstjeneste kan til en hver tid foreta kontroller og har myndighet til å stenge fellesrommene hvis disse ikke er i henhold til forskriftene. Sist det var kontroll var 15.09.06. 

Parkering utenom parkeringsplassene
Det er registret at enkelte beboere parkerer på fellesområdene uenfor blokker og de oppsatte parkeringsplassene. Med tanke på en eventuell brann er det viktig at brann og reddningstjensten kan komme til med bilene sine. Biler som står parkert utenom parkeringsplassene vil være til hinder for fremkommeligheten for brannfolkene. Styret oppfordre derfor at det ikke parkere på de nevnte områdene.  

GK18.03.09/revidert 2015 03 bso